Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Pekela – Veendam wordt voorbereid.

Inhoud van het document

Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam gaat over de ruimtelijke kwaliteit van beide gemeenten en hoe wij de geconstateerde waarden op het vlak van cultuurhistorie, landschap en stedenbouw met elkaar kunnen door ontwikkelen. Het perspectief legt geen normen op, maar geeft aan de hand van kwalitatieve regieaanwijzingen een duidelijke koers en richting hoe we om kunnen gaan met onze dagelijkse leefomgeving. Het kwalitatieve en integrale karakter van het perspectief sorteert voor op de nieuwe Omgevingswet, waarin deze benadering centraal staat.

Nota inzien

U kunt het ontwerp ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Pekela – Veendam inzien vanaf 30 juni tot en met 10 augustus 2016 in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

De nota kunt u hier downloaden. 

Mist u nog iets?

Het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Pekela – Veendam is met grote zorgvuldigheid aan de hand van historische kaarten en andere bronnen opgesteld. Maar het is mogelijk dat hierop nog aanvullingen zijn te maken. Mocht u op basis van cultuurhistorie, landschap en stedenbouw nog aanvullende opmerkingen willen maken, dan wordt u van harte uitgenodigd om te reageren.

Reageren?

Op het ontwerp ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Pekela – Veendam wordt inspraak verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen.

Schriftelijke inspraakreacties (“zienswijzen”) dienen vóór 11 augustus 2016 naar voren gebracht te worden bij burgemeester en wethouders van Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam, onder vermelding van naam, adres en woonplaats van de afzender.

Zienswijzen kunnen tijdens deze termijn ook mondeling naar voren worden gebracht; mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dient u hiervoor tijdig een afspraak te maken met de afdeling Omgevingsbeleid en Ontwikkeling (secretariaat tel. 0598 652528).

Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend:

De zienswijzen zullen door de gemeenteraad betrokken worden bij de vaststelling van de beleidsnota.