In de periode 2009 – 2013 waren Rob ter Voort, Koba Graper, Dirk-Jan Kooiman en Annet Weijer verenigt in de Commissie Bodemdaling. Hierbij waren ook Tripscompagnie en Langeleegte aangesloten.

De commissie Bodemdaling heeft in die periode veel bereikt. Niet alleen het maaiveld wordt gemonitord, ook van enkele tientallen panden in en rondom Borgercompagnie wordt periodiek de bouwkundige status opgenomen. Tevens wordt het grondwater op enkele locaties in het lint gemonitord. Verder is een samenvattend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van schade aan woningen. De resultaten van deze onderzoeken zijn te vinden op de website van de Nedmag.

De commissieleden hebben veel informatie verzameld en een netwerk van deskundigen opgebouwd.

Niet direct bodemdaling, maar wel gerelateerd aan de Nedmag-locatie:

  •        op beide locaties bij Borgercompagnie is beplanting aangebracht;
  •        de verlichting van de oostelijke locatie is bijgesteld;
  •        er is geluidsonderzoek uitgevoerd om na te gaan of de zware brom, die door een aantal dorpsbewoners wordt gehoord, van Nedmag afkomstig is, Zie verder het artikel over Geluid;
  •        de dorpsvereniging wordt geïnformeerd over nieuwe vergunningen en wijzigingen daarin;
  •        voor het beoordelen van schademeldingen conform het schade-protocol, wordt niet meer gebruik gemaakt van een plaatselijke aannemer maar van een gespecialiseerd bureau, aanbevolen door Vereniging Eigen Huis. Zie verder het artikel Schadeprotocol.

De commissie Bodemdaling heeft zichzelf in het najaar van 2013 opgeheven. De resterende taken van de commissie zijn overgedragen aan het bestuur van de dorpsvereniging.

 

Geluid

Een aantal dorpsbewoners (en mogelijk ook mensen in de omgeving van Borgercompagnie) ervaren overlast van laagfrequent geluid (lage brom).

Nedmag heeft onderzoek gedaan of dit geluid afkomstig kan zijn van haar winningslocaties. Uit het door WNP uitgevoerde onderzoek bleek dat dit niet het geval is.

Vervolgens is de gemeente Veendam ingeschakeld. Medewerker Jan van Muijlwijck kon officieel niets doen. Laagfrequent geluid is namelijk niet opgenomen in de wet- en regelgeving, maar hij heeft in eigen tijd onderzoek verricht naar de bron van het geluid. Dit duidde wel op een relatie met de activiteiten van Nedmag. De resultaten van dit onderzoek werden 7 februari 2014 besproken met Nedmag en WPN.

 

Update december 2015

Uit onderzoek is gebleken dat het laagfrequente geluid veroorzaakt wordt door de ventilator in de koeltoren. In februari 2016 wordt deze ventilator vervangen door een nieuw exemplaar dat geen laagfrequent geluid veroorzaakt. Er worden daarna opnieuw geluidsmetingen uitgevoerd.

 

Schadeprotocol bodemdaling door zoutwinning

Voor het melden van schade aan woningen of bedrijfsgebouwen, waarvan de eigenaar vermoedt dat dit door bodemdaling komt, kan gebruik worden gemaakt van het schadeprotocol van Nedmag. Hier vindt u het schadeprotocol van Nedmag.

 

Hoe gaat het in z'n werk?


Schade waarvan u vermoedt dat het door bodemdaling komt, kan gemeld worden bij Helen Roessink van Nedmag. Conform het schadeprotocol wordt dan een onafhankelijk deskundig bureau ingeschakeld om de schade te beoordelen en de oorzaak vast te stellen. Door de dorpsvereniging is, op advies van Vereniging Eigen Huis, het Bureau voor Bouwpathologie (BB) aangewezen.

 

Waarom doen?

Ondanks dat de meldingen niet geleid hebben tot vergoeding van schade, is het belangrijk om nieuwe schade of toename van schade te blijven melden. Hierdoor verzameld u data, wie weet hoe dat in de toekomst van pas kan komen.