Concept notulen ALV 17-3-2023

Hieronder treft u de concept notulen aan van de ALV gehouden op 17 maart 2023.
Deze notulen zullen in de ALV van 25 maart 2024 geagendeerd worden.

Aanwezig: ( 31 leden).

Opening; de voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. De aanwezige dorpsgenoten bestaan uit:

  1. Deze extra ledenvergadering is uitgeschreven omdat er een aantal zaken moet worden voorgelegd aan de leden van de dorpsvereniging waarbij een meerderheid van 2/3 van de stemmen noodzakelijk is.
  2. Als eerste staat op de agenda de wijziging van de statuten conform de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen ( WBTR) zie hiervoor: https://groningerdorpen.nl/in-een-leefbaar-dorp/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen/ en daarbij een actualisatie van de doelstelling van de vereniging. De voorgestelde doelstelling wordt door 13 dorpsgenoten tegen gestemd en 18 dorpsgenoten voor gestemd. 

Er wordt besloten een werkgroep op te richten die zich gaat bezighouden met het opstellen van een nieuwe doelstelling. De werkgroep dient ruim vóór 1-1-2025 met een voorstel te komen, zodat er voldoende tijd is deze opnieuw aan de leden voor te leggen voor goedkeuring.

  1. Aan de vergadering wordt een tweede punt wijzigen statuten voorgelegd en wel wijziging van de maximale uitgave van het bestuur zonder toestemming van de leden naar € 3.000,- ( dat is in de oude statuten €  1.134,45). Dit voorstel wordt met algehele stemmen aangenomen.
  2. Als derde punt wordt aan de vergadering voorgelegd het minimum aantal bestuursleden terug te brengen van 5 naar 3 personen. Dit voorstel wordt met meerderheid van stemmen ( 3 tegen, 2 onthoudingen, 24 voor) aangenomen.

Er is nu niets beschreven over de maximale zittingsduur van een bestuurslid; de voorzitter geeft aan dit punt met de notaris te bespreken.

  1. Tijdens de vorige algemene ledenvergadering van 2 maart 2023 is de aanschaf van   2 AED ’s voorgelegd. Tijdens die vergadering is door de leden gevraagd dat aantal uit te breiden naar 3 AED ‘s. Daarop is de begroting voor 2023 aangepast en wordt nu opnieuw voorgelegd. Deze begroting wordt met algehele stemmen aangenomen. Voor 2 AED ’s is nu de plaats bekend en wel bij Aspergeboerderij Doornbos en op nr 260. Er wordt door het bestuur contact opgenomen met Met Meer Cultuur om die AED over te nemen en op een duidelijk zichtbare plaats te hangen.  Voor de 4de AED wordt een locatie gezocht in Borgercompagnie-Noord.

Er zijn al 5 aanwezige dorpsbewoners die een reanimatieopleiding hebben gevolgd. Het bestuur gaat tot aanschaf van de AED ’s over en zal in het dorp verder informeren wie de opleiding wil gaan volgen, bij voorkeur dorpsgenoten wat verdeeld over het gehele dorp.

De vraag vanuit de leden wordt gesteld of wederom heffing van contributie ( na 2 coronajaren) nu wel weer nodig is gelet op de huidige financiële reserve van de vereniging. De voorzitter antwoord daarop dat dit noodzakelijk is omdat de jaarlijkse uitgaven waarin onderhoud AED ’s nu ook gaan stijgen.

  1. De voorzitter sluit de vergadering.