Concept notulen ALV 2-3-2023

Hieronder tref je de concept notulen aan van de ALV gehouden op 2 maart 2023.
Deze notulen zullen in de ALV van 25 maart 2024 geagendeerd worden.

De voorzitter heet iedereen welkom.

De voorzitter start met een jaaroverzicht  waarin de bestuursleden worden voorgesteld en hun functie wordt toegelicht.

 1. Daarna volgt een overzicht van de activiteiten die er in de loop van 2022 hebben plaatsgevonden die samen met de feestcommissie zijn georganiseerd.
 2. De in- en uitgaven over 2022 worden nader toegelicht; omdat er naast de kosten voor het jubileumfeest ook in 2022 geen lidmaatschap is geïncasseerd is het resultaat over 2022 negatief.

Er volgt een korte discussie over de uitgaven betreffende ‘accommodatiekosten’. Adrian meende begrepen te hebben dat de accommodatiekosten voor de dorpsvereniging in het dorpshuis gratis zouden zijn omdat deze in het belang van het dorp zijn. De voorzitter geeft hierop een toelichting: voor de kosten die worden gemaakt door het dorpshuis voor o.a. de bijeenkomsten voor de B-plus -dorpsgenoten, vergaderingen dorpsvereniging e.d. zijn afspraken gemaakt. Mocht er een activiteit worden gehouden in het dorpshuis die ten behoeve komt aan alle dorpsgenoten zijn hierover afspraken gemaakt. Mocht het een activiteit zijn die iemand privé regelt en niet publiek door dorpsgenoten toegankelijk zijn, dan dienen er rechtstreeks afspraken te worden gemaakt met het dorpshuis over de kosten.

Zo kan iemand bijv. een kinderkledingbeurs organiseren die voor ieder toegankelijk is; daarvoor zijn andere afspraken dan als bijv. de biljartvereniging ( dus een selectieve groep) de ruimte een avond wil huren.

Er zijn 2 soorten subsidies: de subsidie dorpsvereniging gaat naar de Dorpsvereniging; de accommodatiesubsidie gaat naar het Dorpshuis.

Vraag: wat houdt de verzekering in waarvoor de premie via de Gemeente in rekening wordt gebracht?
Dat betreft een ‘vrijwilligersverzekering’ waarbij een collectieve Aansprakelijkheidsverzekering en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en Ongevallenverzekering voor zowel de bestuursleden als de vrijwilligers tijdens activiteiten voor de Dorpsvereniging bij Centraal Beheer. Vrijwilligersverzekering

De leden van de kascontrole hebben de financiën gecontroleerd en decharge verleend aan het bestuur. 

 1. Toelichting mutaties bestuursleden over 2022

Er wordt gevraagd of er een ‘aftreedrooster’ voor de bestuursleden beschikbaar is. Dat is er nog niet.

De voorzitter stelt het nieuwe bestuur en wijziging taken voor aan de leden. Dat wordt goedgekeurd.

 1. De leden van de feestcommissie die de afgelopen jaren activiteiten heeft georganiseerd, wordt bedankt voor hun inzet over de afgelopen jaren. Zij worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en ontvangen een attentie.

Er zijn 6 nieuwe leden gevonden voor de feestcommissie.

De feestcommissie heeft inmiddels wat plannen voor het komende jaar; deze worden binnenkort aan de dorpsgenoten kenbaar gemaakt.

 1. Voorstel wijziging statuten: Door wet- en regelgeving is het noodzakelijk de statuten van de Dorpsvereniging te actualiseren. De doelstelling van de vereniging is opnieuw omschreven en wordt voorgelegd aan de vergadering. De vergadering keurt deze goed. Een toelichting hierop is dat waar mogelijk de kennis, kunde en ervaring van de dorpsgenoten waar mogelijk worden gebruikt. Daarvoor een oproep aan de dorpsgenoten de bestuursleden op de hoogte te houden van zaken die allen aangaan. Een voorbeeld daarvan is de groep Stop Zoutwinning en Werkgroep Geur, die gevraagd het bestuur op de hoogte te houden van wat er speelt.

Concreet is de doelstelling van de Dorpsvereniging dus niet alleen voor de leden daarvan maar voor alle dorpsbewoners!

In de doelstelling wordt gevraagd wat bedoeld wordt met ‘dorpsgezicht behouden’. De voorzitter licht toe, dat hiermee bedoeld wordt het dorpskarakter met betrekking tot het verbinden van de dorpsbewoners. De taak van de dorpsvereniging is niet om positie in te nemen tussen leden, maar om de identiteit te bewaken en behouden. Zie hiervoor ook de dorpsvisie licht Bregje toe.

 1. Voorstel wijziging statuten vervolg:
 • voorstel minimaal aantal bestuursleden van 5 naar 3;
 • voorstel minimaal 4 bestuursvergaderingen ipv 10 op jaarbasis;
 • wijziging maximale uitgave bestuur zonder toestemming ledenvergadering van € 1.134,45 naar € 3.000.  

Over deze voorstellen is de vergadering het eens. Op 17 maart wordt een tweede ledenvergadering gehouden waarbij de leden per voorstel gaan stemmen.

Tijdens de vergadering wordt verwezen naar het ‘huishoudelijk reglement’. Dit zal worden na gelezen door het bestuur. Er is geen huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin o.a. het aantal vergaderingen is opgenomen.

 1. Aanschaf AED: Het bestuur stelt voor 2 AED’s aan te schaffen en één bij de winkel van Doornbos aan de gevel te hangen en een tweede op een pand meer richting Woortmanslaan; hiervoor wordt nog een locatie gezocht. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld een derde te bestellen en deze in Borgercompagnie – Noord te plaatsen, zodat het gehele dorp op vrij korte afstand de beschikking heeft over een AED als dat nodig mocht blijken. Het bestuur onderzoekt of er op dat stuk toevallig al een AED beschikbaar is alvorens ook daadwerkelijk tot aanschaf over te gaan. Er wordt gekozen voor aanschaf inclusief cursus. Onderzocht wordt nog hoeveel dorpsgenoten er al een opleiding hebben gevolgd, zodat nieuwe cursussen efficiënt worden aangeschaft.
 2. Vooruitblik 2023:  Oproep vervolg Algemene Ledenvergadering op 17 maart as. ( bij minder dan 2/3 opkomst leden op de eerste vergadering)
 3. De voorzitter roept alle leden op de volgende vergadering op 17 maart aanwezig te zijn, waarbij een stem kan worden uitgebracht op de voorgestelde wijziging statuten sluit de vergadering.