Schouw Veendam 2023

Zoals ieder jaar heeft het bestuur een schouw gedaan in Borgercompagnie, zowel als in Veendam en Midden-Groningen. Hieronder leest u het verslag en de, tot op heden, korte reactie van de gemeente Veendam

Voor heel Borgercompagnie geldt in 2023:

- bermen stukgereden, zeer slechte afwatering

- kuilen, scheuren en gaten in asfalt op diverse plekken

- snelheidsbeperkende maatregelen nodigDoor (toename) zwaar verkeer zijn de bermen bijna overal kapotgereden. De weg is te smal en zou verbreed moeten worden (bv met grasbeton). Vorig jaar werd er verwezen naar het feit dat er periodiek gefreesd wordt en dat dit in 2020 al was opgepakt. De huidige frequentie is duidelijk te laag.

Reactie gemeente Veendam

Elk jaar wordt door de eigen buitendienst bekeken welke dienen te worden verlaagd en dat wordt dan opgepakt. Afgelopen najaar was het wel heel erg nat, zodat de bermen verzadigd waren overal. De bermen konden helaas toen niet al het regenwater absorberen/afvoeren. Hierdoor ontstaan dus ook meer problemen rondom de bermen, dan in drogere jaren.  

Het grootste deel van de weg kent geen markeringen. Via strepen aan de zijkant kan het optisch smaller gemaakt worden, hetgeen kan leiden tot snelheidsbeperking. (gelijk Borgercompagnie Midden-Groningen)

Reactie gemeente Veendam

Dit gaat naar ik aanneem over het gedeelte van Borgercompagnie ten zuiden van de Veendammerweg. Er is geen algemeen beleid in de gemeente Veendam om dit soort wegen van kantbelijning te voorzien. Het betreft ook geen wettelijke verplichting. Dit is wel een onderwerp dat geagendeerd kan worden in een wijkteamoverleg om te bespreken met de wijkwethouder.

De weg tussen de Veendammerweg en de Woortmanslaan is 1 rechte lijn waar men graag gas geeft. Dit zou op 2 plekken onderbroken kunnen worden door b.v. betonnen bloembakken.

De weg vanaf de Veendammerweg richting Sappemeer kent wel obstakels maar deze zijn slecht zichtbaar, bij regenval zijn de biggenruggen niet zichtbaar.

Reactie gemeente Veendam

In november 2022 heeft er een verkeermeting plaatsgevonden op Borgercompagnie Zuid. Strekking daarvan is dat er geen sprake is van structurele en substantiële snelheidsovertredingen. En daarmee onvoldoende aanleiding om op dat moment snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. Omdat deze meting relatief recent is uitgevoerd, zien we op dit moment geen aanleiding om opnieuw deze metingen uit te voeren. Indien er naar mening van het wijkteam wel ontwikkelingen zijn geweest die daartoe noodzaken, kunnen we hierover met elkaar in gesprek gaan.

Wat ook opvallend is, is de maximum snelheid. Die is 60km p/u. Dat is gelijk aan de Woortmanslaan en de Veendammerweg die beiden duidelijk een andere functie hebben.

Reactie gemeente Veendam

De snelheid komt overeen met de categorie van de weg, “Erftoegangsweg buiten de bebouwde kom”.

Fietspaden: Alle fietspaden verkeren in slechte staat en bevatten dezelfde kuilen als in de schouw van vorig jaar. Daarnaast zakt een groot deel van het fietspad richting kanaal tussen huisnr 201 en 217 waardoor je vast kan komen te zitten met je wiel en het kanaal inrijdt.

Reactie gemeente Veendam

Elke 2 jaar wordt alle verharding geïnspecteerd door een extern bedrijf. Momenteel wordt z’n inspectie uitgevoerd. Hieruit zal voor de komende 2 jaar de grootonderhoud werkzaamheden voortkomen.

Het specifieke geval voor hnr 201-217 is al een deel hersteld. Hier was de berm ook verzadigd en moest er beschoeiing worden aangebracht. Voor de rest moet worden bekeken wat te doen om niet elke 2 tot 5 jaar daar herstraatwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Speciale aandacht ook graag voor het fietspad vanaf de Woortmanslaan richting het zuiden. Dit is een verplicht fietspad maar slecht onderhouden en te smal. Voor huisnr 264 staat er opeens een nieuw bord verplicht fietspad. Dit bord doet vermoeden dat vanaf hier de weg het fietspad is. Een bord staat immers rechts voor de duiding.

Reactie gemeente Veendam

Het fietspad oogt inderdaad smal, maar dat wordt met name veroorzaakt door overgroeiende bermen. Als dat weggehaald wordt is het fietspad nog steeds smal, maar voldoende voor het huidige gebruik. Enexis had/heeft er voor dit jaar werkzaamheden gepland met de aanleg van een grote middenspanningskabel. Mochten de werkzaamheden worden vertraagd/niet doorgaan dan zal dat gedeelte geheel of gedeeltelijk worden herstraat, dan wel de overgroeiende graszoden worden verwijderd.

Het bord zal worden verwijderd dan wel worden verplaatst.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor uw maaibeleid. Het is niet goed af te leiden uit uw berichtgeving maar wij nemen aan dat u de beide speelgelegenheden blijft maaien (of gaat maaien). Bij het Dorpshuis alsmede tegenover Borgercompagnie 126.

Aanvullend gemeld door buurtbewoners:

- In de sloot  to nr 129 aan de hegkant van de sloot is een rioleringsbuis beschadigd. Hier is een hoek uit. Op dit moment zie je het niet ivm veel groen,  maar wanneer de sloten leeggehaald worden gaat er iedere keer een stukje meer van de buis af. Doordat de buis open is hoor je wanneer er gebruik van de riolering wordt gemaakt het water stromen.

- Elke eigenaar van wat voor watergang dan ook dient voor 1 november deze op orde te hebben d.w.z. schoon en opgeruimd. Kennelijk geldt dat voor openbare gemeentelijke zaken niet of nauwelijks.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Dorpsvereniging Borgercompagnie,

Aanvulling van de gemeente Veendam op het weggebruik

Enige tijd geleden hebben wij contact gehad over de verkeerssituatie op Borgercompagnie, het gedeelte ten zuiden van de provinciale weg. Daarbij heb ik aangegeven dat we over enige tijd een verkeersmeting zouden uitvoeren. Dat is inmiddels gebeurd. Van die telling onderstaand een samenvatting. Het bestand met de verwerkte telgegevens heb ik bijgevoegd .

Borgercompagnie Zuid (ter hoogte van huisnr. 208)

 • Wegdektype:                                                                     Asfalt
 • De gemiddelde werkdag etmaalintensiteit:               421 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm), telling november 2022
 • De verdeling licht-zwaar verkeer op dit wegvak is als volgt (werkdag):
  licht verkeer:                    95,3%
  middel-zwaar verkeer:      4,3%
  zwaar verkeer:                    0,4%
 • Voor de verdeling over de uren van de dag op dit wegvak blijken de volgende percentages (werkdag):
  etmaal (0-24 uur):                          100%
  dag (7-19 uur):                                  84%
  avond (19-23 uur):                            11%
  nacht (23-7 uur):                                 5%
 • Toegestane maximum snelheid:  60 km/u

 

Conclusie is dat we met een verkeersintensiteit van 421 mvt/etm kunnen spreken van een rustige weg.

En met een gemiddelde snelheid van 52km/u en een V85 van 64 km/u kunnen we ook m.b.t. de snelheid concluderen dat het ‘grote gros’ van de verkeersdeelnemers zich goed houd aan de geldende maximum snelheid van 60 km/u.

Ook blijkt de hoeveelheid middel-zwaar en zwaar verkeer voor deze weg in een agrarisch gebied best wel mee te vallen.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben