Statuten oud

Statuten van de Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: "Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie", gevestigd te Borgercompagnie, gemeente Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, van welke vereniging de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden voor Mr Paul Brakel, notaris met plaats van vestiging Veendam op vijf november negentienhonderd negen en negentig.

 

Artikel 1. Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam: "Vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie". Zij is gevestigd te Borgercompagnie, gemeente Veendam, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, en werd opgericht op dertien januari negentienhonderd zes en zeventig.

 

Artikel 2. Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3. Doel

De vereniging stelt zich ten doel het stimuleren van het verenigingsleven alsmede de behartiging van de belangen van en het bevorderen van de kontakten tussen de bewoners van Borgercompagnie. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • samenwerking met andere verenigingen in Borgercompagnie;
 • het onderhouden van kontakten met alle organen, instellingen, verenigingen en soortgelijke instellingen, waar het belang van de verenigingen van Borgercompagnie of van haar leden dit vordert;
 • het uitgeven van een dorpsorgaan en het voeren van propaganda in woord en geschrift voor de belangen van Borgercompagnie;
 • het beleggen van huishoudelijke, openbare en andere vergaderingen en het stimuleren van bijeen komsten gericht op ontwikkelings- en ontspanningswerkzaamheden;
 • en voorts door alle wettige middelen die tot dit doel kunnen leiden.

 

Artikel 4. Leden

De vereniging kent:

 1. gewone leden (natuurlijke personen);
 2. ereleden;
 3. donateurs.

De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de sub a, b en c vermelde leden zijn opgenomen.

 

Artikel 5. Gewone leden

Gewoon lid kan worden iedere bewoner van Borgercompagnie die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die bereid is de jaarlijkse contributie aan de vereniging te voldoen. Wie gewoon lid wil worden, meldt zich bij voorkeur schriftelijk aan bij het bestuur.

 

Artikel 6. Ereleden

Tot erelid kan door de algemene vergadering worden benoemd, diegene die de belangen van de vereniging op buitengewone wijze heeft gediend, of zich op bijzondere wijze ten behoeve van de vereniging heeft ingespannen. Zij hebben het recht de ledenvergaderingen bij te wonen en kunnen alleen een adviserende stem uitbrengen, echter als inwoner van Borgercompagnie behoudt het erelid echter zijn stemrecht.

 

Artikel 7. Donateurs

Donateur kan worden iedere vroegere bewoner van Borgercompagnie en zij die geïnteresseerd zijn in Borgercompagnie, die zich bereid verklaart tegen een jaarlijkse donatie de vereniging te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage. Donateurs mogen de ledenvergaderingen bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

 

Artikel 8. Lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging van het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid Borgercompagnie metterwoon heeft verlaten, en wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging benadeelt.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt schriftelijk door het bestuur.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

Artikel 9. Bestuur

Het bestuur dient uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden te bestaan, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 2. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet drie keer vierentwintig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat van het bestuur worden ingediend.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter, worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten bij bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

Indien er meer dan een bindende voordracht is geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Artikel 10. Einde bestuurslidmaatschap - Periodieke lidmaatschap - Schorsing

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar. Bestuursleden kunnen ten hoogste een aaneengesloten termijn van zes jaar zitting hebben. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt. op het rooster de plaats van zijn voorganger in, doch is altijd voor drie jaar herkiesbaar.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken.

 

Artikel 11. Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.

Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. Bestuursvergaderingen zijn in principe besloten.

 

Artikel 12. Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd mits uit tenminste drie personen bestaande. Het is echter verplicht binnen twee maanden een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur en of ledenvergadering worden benoemd.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 1. onverminderd het bepaalde onder lid 4 van dit artikel het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van twee duizend vijfhonderd gulden fl. 2.500,00 (€ 1.134,45) te boven gaande;
 2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot "verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 5. het aangaan van dadingen;
 6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 7. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

 1. hetzij het bestuur;
 2. hetzij de voorzitter en secretaris tezamen.

Bij ontstentenis of belet van een van hen zal de penningmeester in zijn plaats treden. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur, dat de lopende zaken van de vereniging behartigt.

 

Artikel 13. Geldmiddelen

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. contributies van de leden;
 2. subsidies;
 3. renten en overige baten, voortvloeiende uit de bestanddelen van het vermogen van de vereniging;
 4. donaties van de donateurs;
 5. bijzondere geldinzamelingsacties;
 6. alle overige wettige middelen, zoals schenkingen, legaten en erfstellingen.

 

Artikel 14. Jaarverslag - Rekening en verantwoording

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en schulden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een des kundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vergadering te geven.

De last van de commissie kan te allen tijde -door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

 

Artikel 15. Algemene vergaderingen

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 2. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. voorziening in eventuele vacatures;
 4. voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeen roepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18.

 

Artikel 16. Toegang en stemrecht

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle in artikel 4 sub a en b genoemde leden van de vereniging en donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.

Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

 

Artikel 17. Voorzitterschap – Notulen

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelende in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. De kosten en verschotten van dit proces-verbaal komen ten laste van de betrokken leden die hiertoe opdracht hebben gegeven.

 

Artikel 18. Besluitvorming van de algemene vergadering

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Bij stemming over personen is hij gekozen, die -de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich verenigt.

Indien bij de eerste stemming niemand de vol strekte meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste en op een na grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich heeft verenigd; ingeval door het behalen van een gelijk aantal stemmen, meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen zouden, beslist het lot wie van hen, die een gelijk aantal stemmen hebben behaald, bij de tweede stemming kandidaat zal zijn, respectievelijk kandidaten zullen zijn.

Indien bij de tweede stemming, bedoeld onder 4, de stemmen staken, wordt in dezelfde vergadering door het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

In afwijking met het bepaalde onder punt 7 van dit artikel kan over zaken ook bij acclamatie worden beslist, mits geen der aanwezigen stemming verlangt; betreft het een beslissing over personen en geen der aanwezigen verlangt stemming, terwijl de voorzitter van oordeel is dat de vrije meningsuiting in de Algemene Vergadering geen geweld wordt aangedaan, kan de beslissing bij acclamatie worden genomen.

Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat als gekozen beschouwd;

Als niet uitgebracht worden beschouwd:

 1. stembriefjes in blanco en onthoudingen;
 2. stembriefjes, die een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 3. stembriefjes waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal personen;
 4. ondertekende stembriefjes.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen; met uitzondering van een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgevonden of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

 

Artikel 19. Bijeenroeping; algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur behoudens het bepaalde in artikel 15 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

 

Artikel 20. Statutenwijziging

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn op genomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hierboven bedoeld, aan alle leden toegezonden.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 21. Ontbinding

De vereniging kan word en ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het "batig saldo worden gegeven.

 

Artikel 22. Huishoudelijk reglement

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.