Statutenwijziging

Het bestuur is voornemens de statuten te laten wijzigen. Dit had in de ALV van maart 2023 niet voldoende draagkracht en de vergadering wou graag een uitgebreidere toelichting.

De belangrijkste reden om de statuten aan te laten passen is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen waaraan wij als vereniging moeten voldoen.

Omdat we toch de kosten moeten maken willen we gelijk enkele andere zaken actualiseren want de huidige statuten dateren van 1999.

Wat zijn de verschillen tussen de huidige statuten en het voorstel van het bestuur.

Algemene wijzigingen zijn dat de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de gemeente Menterwolde zijn aangepast naar de gemeente Midden-Groningen.

Waar nodig is de gulden vervangen door de euro.

Schriftelijk betekent in de nieuwe statuten ook e-mail.

De artikel nummers van het concept staan hierin vermeld. In de uitleg staat artikelnummer van de huidige statuten.

Belangrijkste wijzigingen

De huidige doelstelling van de vereniging is (artikel 3)

De vereniging stelt zich ten doel het stimuleren van het verenigingsleven alsmede de behartiging van de belangen van en het bevorderen van de kontakten tussen de bewoners van Borgercompagnie. Zij tracht dit doel te bereiken door:

 • samenwerking met andere verenigingen in Borgercompagnie;
 • het onderhouden van kontakten met alle organen, instellingen, verenigingen en soortgelijke instellingen, waar het belang van de verenigingen van Borgercompagnie of van haar leden dit vordert;
 • het uitgeven van een dorpsorgaan en het voeren van propaganda in woord en geschrift voor de belangen van Borgercompagnie;
 • het beleggen van huishoudelijke, openbare en andere vergaderingen en het stimuleren van bijeen komsten gericht op ontwikkelings- en ontspanningswerkzaamheden;
 • en voorts door alle wettige middelen die tot dit doel kunnen leiden.

Voorstel tot wijziging van bestuur (concept artikel 2)

De vereniging heeft als doel:

 • het uitnodigen, motiveren en stimuleren van ‘noaberschap’ en de verbinding zijn tussen dorpsbewoners, voor jong en oud, van noord tot zuid;
 • het bewaken en behouden van de identiteit en het cultuurhistorisch aangezicht van Borgercompagnie;
 • het bieden van een loket dat staat voor informeren, vertegenwoordigen en het behartigen van de belangen van de leden, waarbij participatie en het delen van kennis van de leden, de benodigde slagkracht geven, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur (artikel 9)

Het bestuur dient uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden te bestaan.

Bestuur (artikel 6.1 en 6.4 concept)

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar.  Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster_ de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Uitleg

Het bestuur is van mening dat de bereidheid om plaats te nemen in het bestuur dusdanig is afgenomen dat het een risico is om 5 als minimum te blijven hanteren.

Daarnaast is er vastgelegd hoe lang men in het bestuur zit om zo een aftreedrooster vast te leggen.

Einde bestuurslidmaatschap (artikel 10)

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

 1. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 2. door bedanken.

Bestuur: einde functie, schorsing (artikel 7 in concept)

Een bestuurslidmaatschap eindigt: 

 • door aftreden van een bestuurslid;
 • door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
 • door overlijden van een bestuurslid;
 • door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele vermogen;
 • wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
 • door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene vergadering;
 • wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;
 • een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd.
Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.

Uitleg

De extra toevoegingen zijn verplicht in het kader van de wet WBTR.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging (artikel 12)

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 1. onverminderd het bepaalde onder lid 4 van dit artikel het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van twee duizend vijfhonderd gulden fl. 2.500,00 (€ 1.134,45) te boven gaande;
 2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot "verkrijgen en geven van onroerende goederen;
 3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 5. het aangaan van dadingen;
 6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 7. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Bestuur - bevoegdheden (artikel 10.3 in concept)

Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor besluiten tot:

 • het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;
 • het aangaan van geldleningen of kredietovereenkomsten;
 • het uitlenen van gelden;
 • het aangaan van een vaststellingsovereenkomst voor de beëindiging van een geschil;
 • het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen en andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 • het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven een bedrag of waarde van drieduizend euro (€ 3.000,00); 
 • het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten. 

Uitleg

Het bestuur is van mening dat het bedrag dat zonder ALV uitgegeven kan worden niet meer overeenkomstig de tijd is en vraagt de ALV dit te laten aanpassen van fl 2.500,- naar € 3.000,-.